Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fettle
fettle
['fetl]
danh từ
điều kiện, tình hình, tình trạng
to be in good (fine) fettle
trong tình trạng tốt; sung sức; hào hứng vui vẻ


/'fell/

danh từ
điều kiện, tình hình, tình trạng
to be in good (fine) fettle trong tình trạng tốt; sung sức; hào hứng vui vẻ

Related search result for "fettle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.