Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
firing-squad
firing-squad
['faiəriηskwɔd]
Cách viết khác:
firing-party
['faiəriη,pɑ:ti]
như firing-party


/'faiəriɳ,pɑ:ti/ (firing-squad) /'faiəriɳskwɔd/
squad) /'faiəriɳskwɔd/

danh từ
tiểu đội bắn chỉ thiên (ở đám tang quân sự)
tiểu đội xử bắn

Related search result for "firing-squad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.