Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
focal point
focal+point
['foukəl'pɔint]
danh từ
tiêu điểm(Tech) tiêu điểm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.