Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
friz
friz
[friz]
Cách viết khác:
frizz
[friz]
danh từ
tóc quăn, tóc uốn
ngoại động từ
uốn (tóc); uốn tóc cho (ai)
cạo, cọ (da thuộc)
nội động từ
nổ xèo xèo (khi rán)


/friz/ (frizz) /friz/

danh từ
tóc quăn, tóc uốn

ngoại động từ
uốn (tóc); uốn tóc cho (ai)
cạo, cọ (da thuộc)

nội động từ
nổ xèo xèo (khi rán)

Related search result for "friz"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.