Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
front bench
front+bench
['frʌnt'bent∫]
danh từ
hàng ghế trước (dành cho bộ trưởng, cựu bộ trưởng, lãnh tụ đảng đối lập, ở nghị viện Anh)


/'frʌnt'bentʃ/

danh từ
hàng ghế trước (dành cho bộ trưởng, cựu bộ trưởng, lânh tụ đảng đối lập, ở nghị viện Anh)

Related search result for "front bench"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.