Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fulfill
fulfill
[ful'fil]
Cách viết khác:
fulfil
[ful'fil]
như fulfil


/ful'fil/ (fulfill) /ful'fil/

ngoại động từ
thực hiện, hoàn thành, làm trọn (nhiệm vụ...)
to fulfil one's hop thực hiện nguyện vọng của mình
thi hành
to fulfil a command thi hành một mệnh lệnh
đáp ứng (lòng mong muốn, mục đích)
đủ (điều kiện...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fulfill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.