Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
get acrossđi ngang qua, vượt qua; cho (ai...) đi ngang qua
    to get one's troops across the river cho quân đội qua sông
giải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết
    to get across an idea trình bày ý kiến một cách khúc chiết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.