Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
họpverb
to meet; to gather; to convene

[họp]
to gather; to convene; to meet; to hold a meeting
Hội đồng họp mỗi tuần một lần
The assembly meets once a week
reunion; meeting
Giám đốc đang họp
The manager is in a meeting
Ông ấy bận họp cho tới 5 giờ
He's tied up in a meeting until 5
Họp cổ đông / chủ nợ / hội đồng quản trị
Shareholders'/creditors'/board meetingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.