Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hook-up
hook-up
['hukʌp]
danh từ
sự móc vào với nhau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (rađiô) sự phát thanh đồng thời một chương trình trên một hệ thống đài phát thanh
to speak over a nationwide hook-up
phát biểu trên một hệ thống phát thanh đồng nhất trong toàn quốc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự câu kết


/'hukʌp/

danh từ
sự móc vào với nhau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (raddiô) sự phát thanh đồng thời một chương trình trên một hệ thống đài phát thanh
to speak over a national-wide hook-up phát biểu trên một hệ thống phát thanh đồng nhất trong toàn quốc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự câu kết

Related search result for "hook-up"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.