Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hop-pillow
hop-pillow
['hɔp'pilou]
danh từ
gối nhồi hublông (để dễ ngủ)


/'hɔp,pilou/

danh từ
gối nhồi hublông (để dễ ngủ)

Related search result for "hop-pillow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.