Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
huffishness
huffishness
['hʌfi∫nis]
Cách viết khác:
huffiness
['hʌfinis]
như huffiness


/'hʌfiʃnis/

danh từ
tính cáu kỉnh, tính hay phát khùng; tính hay giằn dỗi ((cũng) huffiness)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.