Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
idle pulley
idle+pulley
['aidl'puli]
danh từ
(kỹ thuật) Puli đệm ((cũng) idler)


/'aidl'puli/

danh từ
(kỹ thuật) Puli đệm ((cũng) idler)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "idle pulley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.