Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impossibly
impossibly
[im'pɔsəbli]
phó từ
không thể làm được


/im'pɔsəbli/

phó từ
không thể làm được
không thể có được, không thể xảy ra được

Related search result for "impossibly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.