Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indirect labour
indirect+labour
[,indi'rekt'leibə]
danh từ
lao động không trực tiếp sản xuất


/,indi'rekt'laitiɳ/

danh từ
lao động không trực tiếp sản xuất

Related search result for "indirect labour"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.