Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khuyết tịch


[khuyết tịch]
(luật) Default.
Xử khuyết tịch
Judgment by default.(luật) Default
Xử khuyết tịch Judgment by default


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.