Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kitchem-maid


/'kitʃinmeid/ (kitchen-wench) /'kitʃinwentʃ/
wench) /'kitʃinwentʃ/

danh từ
chị phụ bếp

Related search result for "kitchem-maid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.