Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lưu ý


[lưu ý]
to pay attention to...
Đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên
Please pay attention to the above question
Xin quý vị lưu ý
Your attention please, ladies and gentlemen
Lưu ý ai về vấn đề nào đó
To call/attract/draw somebody's attention to something
note; NB
Lưu ý: Chủ nhật không có xe buýt
Note: There are no buses on Sundayspay attention tọ
Đề nghị lưu ý đến vấn đề nói trên Please pay attention to the above-said question
lưu ý ai đến vấn đề gì To draw (direct) someone's attention to some matter


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.