Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lạc khoản


[lạc khoản]
(cũ) name and tile (written at the bottom of a paintin, hangings...)(cũ) name and tile (written at the bottom of a paintin, hangings...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.