Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leastwise
leastwise
['li:stwaiz]
Cách viết khác:
leastways
['li:stweiz]
như leastways


/'li:stwaiz/

phó từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) leastways

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "leastwise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.