Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leg-pull
leg-pull
['legpul]
danh từ
(thông tục) mẹo lừa


/'legpul/

danh từ
(thông tục) mẹo lừa

Related search result for "leg-pull"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.