Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
logger
logger
['lɔgə]
Cách viết khác:
log-man
['lɔgmæn]
danh từ
người đốn gỗ, tiều phu


/'lɔgə/

danh từ
người tiều phu; người đốn củi, người đốn gỗ ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) log-man)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "logger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.