Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nạn dân(ít dùng) Victims, sasualty (of a calamitỵ..)
    Quyên tiền giúp nạn dân một vùng bị lũ lụt To organize a money collection for the victims of a flood-stricken area


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.