Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngành nghề


[ngành nghề]
profession; career
Hướng dẫn chọn ngành nghề
To guide (someone) in the choice of a careerTrade, profession, career
Hướng dẫn chọn ngành nghề. To guide (someone) in the choice of a career


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.