Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
optimum
optimum
['ɔptiməm]
danh từ
điều kiện tốt nhất, điều kiện thuận lợi nhất (cho sự sinh trưởng của cây...);
optimum temperature
nhiệt độ tốt nhất
tính từ
như optimaltối ưu

/'ɔptiməm/

danh từ
điều kiện tốt nhất, điều kiện thuận lợi nhất (cho sự sinh trưởng của cây...)
optimum temperature nhiệt độ tốt nhất

Related search result for "optimum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.