Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
out-turn
out-turn
['auttə:n]
danh từ
sản lượng
chất lượng vật sản xuất ra


/'auttə:n/

danh từ
sản lượng
chất lượng vật sản xuất ra

Related search result for "out-turn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.