Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacification
pacification
[,pæsifi'kei∫n]
danh từ
sự bình định
sự làm yên, sự làm nguôi
hoà ước


/,pæsifi'keiʃn/

danh từ
sự bình định
sự làm yên, sự làm nguôi
hoà ước

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.