Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pacificatory
pacificatory
[pə'sifikeitəri]
tính từ
bình định
làm yên, làm nguôi
hoà giải, đem lại hoà bình


/pə'sifikətəri/

tính từ
bình định
làm yên, làm nguôi
hoà giải, đem lại hoà bình

Related search result for "pacificatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.