Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papulae
papulae
['pæpjuli:]
Cách viết khác:
papula
['pæpjulə]
danh từ, số nhiều của papula
như papula


/'pæpjulə/ (papule) /'pæpju:l/

danh từ, số nhiều papulae /'pæpjuli:/
(sinh vật học) nốt nhú

Related search result for "papulae"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.