Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passably
passably
['pɑ:səbli]
phó từ
đạt yêu cầu, tàm tạm; có thể chấp nhận được


/'pɑ:səbli/

phó từ
đạt yêu cầu, tàm tạm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "passably"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.