Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peatbog
peatbog
['pi:tbɔg]
Cách viết khác:
peatmoss
['pi:tmɔs]
peatbed
['pi:tbed]
danh từ
bãi than bùn


/'pi:tbɔg/ (peatmoss) /'pi:t'mɔs/

danh từ
bãi than bùn

Related search result for "peatbog"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.