Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
perfectionism
perfectionism
[pə'fek∫ənizəm]
danh từ
thuyết hoàn hảo
chủ nghĩa cầu toàn


/pə'fekʃənizm/

danh từ
thuyết hoàn hảo
chủ nghĩa cầu toàn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.