Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pluck

pluck
[plʌk]
danh từ
sự kéo giật (kéo mạnh đột ngột)
to give a pluck at someone's sleeve
giật tay áo ai một cái
sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả)
sự gảy (đàn), sự búng
cỗ lòng, bộ lòng (tim, gan, phổi dùng làm thức ăn)
sự can đảm, sự gan dạ, sự can trường
a man of pluck
người gan dạ, người can trường
to have plenty of pluck
rất gan dạ, rất can trường
sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt
ngoại động từ
nhổ, bức hái (cái gì)
to pluck weeds
nhổ cỏ dại
to pluck flowers
hái hoa
pluck one's eyebrows
tỉa lông mày
nhổ lông, vặt lông (chim, gà..)
chộp lấy (cái gì)
gảy, búng (đàn, dây đàn), (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như pick
pluck the strings of a guitar
gảy đàn guita
lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng)
to pluck a pigeon "vặt lông" một anh ngốc
đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)
(từ cổ,nghĩa cổ) (+ away) kéo, giật
(+ at) kéo, giật (cái gì)
to pluck up one's heart (spirits, courage)
lấy hết can đảm


/plʌk/

danh từ
sự giật, sự kéo, cái giật, cái kéo
to give a pluck at someone's sleeve giật tay áo ai một cái
sự nhổ (lông, tóc...), sự bức, sự hái (hoa, quả)
sự gảy (đàn), sự búng
bộ lòng (tim, gan, phổi của con vật làm thịt)
sự gan dạ, sự can trường
a man of pluck người gan dạ, người can trường
to have plenty of pluck rất gan dạ, rất can trường
sự đánh trượt, sự đánh hỏng (một thí sinh); sự thi hỏng, sự thi trượt

ngoại động từ
nhổ, bức hái
to pluck weeds nhổ cỏ dại
to pluck flowers hái hoa
nhổ lông, vặt lông (chim)
gẩy, búng (đàn, dây đàn)
lừa đảo, lừa gạt; bóc lột của cải "vặt lông" (nghĩa bóng)
to pluck a pigeon "vặt lông" một anh ngốc đánh trượt, đánh hỏng (một thí sinh)
(từ cổ,nghĩa cổ) ( away) kéo, giật

nội động từ
((thường) at) kéo, giật !to pluck up one's heart (spirits, courage)
lấy hết can đảm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pluck"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.