Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prod

prod
[prɔd]
danh từ
vật dùng để đâm, chọc, thúc
cú chọc, cú đấm, cú thúc
a prod with a bayonet
cú đâm bằng lưỡi lê
sự khêu gợi, sự kích động (về bên ngoài..)
cái kích thích hành động, sự kích động (làm cái gì..)
ngoại động từ
chọc, đâm, thúc
to prod the cows on with a stick
cầm gậy thúc bò đi
(nghĩa bóng) thúc đẩy, kích động (cố gắng); khêu gợi


/prod/

danh từ
vật nhọn, gậy nhọn đầu, cái thúc
cú chọc, cú đấm, cú thúc
a prod with a bayonet cú đâm bằng lưỡi lê

động từ
chọc, đâm, thúc
to prod the cows on with a stick cầm gậy thúc bò đi
(nghĩa bóng) thúc giục, khích động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prod"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.