Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pull-back
pull-back
['pul'bæk]
danh từ
sự kéo lùi, vật cản lại, ảnh hưởng kéo lùi lại, hoàn cảnh làm chậm tiến
cái để kéo lùi
nội động từ
đẩy lùi


/'pulbæk/

danh từ
sự kéo lùi, vật cản lại, ảnh hưởng kéo lùi lại, hoàn cảnh làm chậm tiến
cái để kéo lùi

Related search result for "pull-back"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.