Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pupil

pupil


pupil

A pupil is a student, a person who is being taught.
pupil

A pupil is the opening in the center of the eye's iris - the pupil looks like a black circle in the middle of the eye.

['pju:pl]
danh từ
học trò, học sinh; môn đồ, môn đệ
(pháp lý) trẻ em được giám hộ
(giải phẫu) con ngươi, đồng tử (trong mắt)


/'pju:pl/

danh từ
học trò, học sinh
(pháp lý) trẻ em được giám hộ

danh từ
(giải phẫu) con ngươi, đồng tử (mắt)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pupil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.