Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quadruply
quadruply
['kwɔdrupli]
phó từ
gấp bốn


/'kwɔdrupli/

phó từ
gấp bốn

Related search result for "quadruply"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.