Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
rấm vợ


[rấm vợ]
Choose beforehand a possible match (for one's son).
(of a man) propose; promise in marriageChoose beforehand a possible match (for one's son)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.