Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
removable
removable
[ri'mu:vəbl]
tính từ
có thể mở được; có thể dời đi được, có thể chuyển đi được
có thể bị cách chức bất kỳ lúc nào (viên chức)bỏ được

/ri'mu:vəbl/

tính từ
có thể mở được; có thể dời đi được, có thể chuyển đi được
có thể bị cách chức bất kỳ lúc nào (viên chức)

Related search result for "removable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.