Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sate


/seit/

ngoại động từ

làm thoả mãn; cho (ăn, uống...) đến chán, cho (ăn uống) đến ngấy


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.