Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
score card


/'skɔ:kɑ:d/

danh từ
(thể dục,thể thao) phiếu ghi điểm

Related search result for "score card"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.