Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sericious
sericious
[sə'ri∫əs]
tính từ
(sinh vật học) như tơ; có mặt mịn bóng như tơ; có lông như tơ


/sə'riʃəs/

tính từ
(sinh vật học) như tơ; có mặt mịn bóng như tơ; có lông như tơ

Related search result for "sericious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.