Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shewn
shewn
Xem show


/ʃou/

danh từ
sự bày tỏ
to vote by show of hands biểu quyết bằng giơ tay
sự trưng bày; cuộc triển lãm
sự phô trương, sự khoe khoang
a fine show of blossom cảnh muôn hoa khoe sắc
(thông tục) cuộc biểu diễn
a film show một buổi chiếu phim
bề ngoài, hình thức, sự giả đò, sự giả bộ
to do something for show làm việc gì để lấy hình thức
to be fond of show chuộng hình thức
his sympathy is mere show vẻ thiện cảm của anh ta chỉ là giả đồ
(từ lóng) cơ hội, dịp
to have no show at all không gặp dịp
(y học) nước đầu ối
(từ lóng) việc, công việc kinh doanh, việc làm ăn
to run (boss) the show điều khiển mọi việc
(quân sự), (từ lóng) trận đánh, chiến dịch !to give away the show x give good show!
khá lắm!, hay lắm!

ngoại động từ showed; showed, shown
cho xem, cho thấy, trưng bày, đưa cho xem; tỏ ra
an aperture shows the inside một khe hở cho ta thấy phía bên trong
to show trained tress trưng bày cây cảnh
to show neither joy nor anger không tỏ ra vui mà cũng không tỏ ra giận
to favour to somebody tỏ sự chiếu cố đối với ai
tỏ ra, tỏ rõ
to show intelligence tỏ ra thông minh
to show the authenticity of the tale tỏ rõ câu chuyện là có thật
chỉ, bảo, dạy
to show someone the way chỉ đường cho ai
to show someone how to read dạy ai đọc
dẫn, dắt
to show someone round the house dẫn ai đi quanh nhà
to show someone to his room dẫn ai về phòng

nội động từ
hiện ra, xuất hiện, trông rõ, ra trước công chúng, (thông tục) ló mặt, lòi ra
buds are just showing nụ hoa đang nhú ra
he never shows [up] at big meetings hắn không bao giờ ló mặt ra ở các cuộc họp lớn
your shirt's tails are showing đuôi áo sơ mi anh lòi ra !to show in
đưa vào, dẫn vào !to whow off
khoe khoang, phô trương (của cải, tài năng) !to show out
đưa ra, dẫn ra !to show up
để lộ ra, lộ mặt nạ (ai)
(thông tục) xuất hiện, ló mặt ra, xuất đầu lộ diện; có mặt
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) vượt xa, hơn nhiều !to show a clean pair of heels
(xem) heel !to show the cloven hoof
(xem) hoof !to show one's colours
để lộ bản chất của mình; để lộ đảng phái của mình !to show fight
(xem) fight !to show one's hands
để lộ ý đồ của mình !to show a leg
(xem) leg !to show the white feather
(xem) feather

Related search result for "shewn"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.