Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smooth-bore


/'smu:ðbɔ:/

danh từ
súng nòng trơn

Related search result for "smooth-bore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.