Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoothfaced
smoothfaced
['smu:ð,feist]
tính từ
có mặt cạo nhẵn
có mặt nhẵn
a smoothfaced tile
hòn ngói mặt nhẵn
có vẻ mặt thân thiện


/'smu:ðfeist/

tính từ
có mặt cạo nhẫn
có mặt nhẫn
a smoothfaced tile hòn ngói mặt nhẫn
có vẽ mặt thân thiện smoothing iron /'smu:ðiɳ,aiən/

danh từ
bàn là


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.