Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snow-plow
snow-plow
['snou'plau]
Cách viết khác:
snow-plough
['snou'plau]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như snow-plough


/'snou'plau/ (snow-plow) /'snou'plau/
plow) /'snou'plau/

danh từ
cái ủi tuyết (gắn ở đầu xe lửa)

Related search result for "snow-plow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.