Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snubbingly
snubbingly
['snʌbiηli]
phó từ
với giọng chỉnh; làm nhục, làm mất mặt, làm cụt vòi


/'snʌbiɳli/

phó từ
với giọng chỉnh; làm nhục, làm mất mặt, làm cụt vòi

Related search result for "snubbingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.