Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spread-eagleism
spread-eagleism
['spred'i:glizm]
danh từ
tính huênh hoang khoác lác
sự yêu nước rùm beng
chủ nghĩa xô vanh Mỹ


/'spred'i:glizm/

danh từ
tính huênh hoang khoác lác
sự yêu nước rùm beng
chủ nghĩa xô vanh Mỹ

Related search result for "spread-eagleism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.