Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stilt-bird
stilt-bird
['stilt'bə:d]
Cách viết khác:
stilt-plover
['stilt'plʌvə]
still-walker
['stil'wɔ:kə]
danh từ
(động vật học) chim cà kheo (như) stilt


/'stilbə:d/ (stilt-plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/
plover) /'stilt,plʌvə/ (still-walker) /'stilt,wɔ:kə/

danh từ
(động vật học) chim cà kheo

Related search result for "stilt-bird"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.