Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suction
suction
['sʌk∫n]
danh từ
sự mút, sự hútsự hút; sự mút; (cơ học) lực hút

/'sʌkʃn/

danh từ
sự mút, sự hút

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.