Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tercet
tercet
['tə:sit]
Cách viết khác:
tiercet
['tiəsit]
danh từ
đoạn thơ ba câu
(âm nhạc) bộ ba


/'tə:səl/ (tiercet) /'tə:sit/

danh từ
đoạn thơ ba câu
(âm nhạc) bộ ba

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tercet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.